Especie:
Euthynnus affinis
Nombre ComĂșn
the Kawakawa