Species:
Parexocoetus brachypterus brachypterus
Common Name
Sailfin flyingfish