Species:
Porichthys ephippiatus
Common Name
Saddle midshipman