Species:
Sebastes sinensis
Common Name
Blackmouth rockfish