Species:
Dactyloscopus fallax
Common Name
False whitesaddle stargazer