Species:
Liopropoma longilepis
Common Name
Scalyfin basslet