Species:
Alopias vulpinus
Common Name
Thintail thresher