Species:
Chlopsis kazuko
Common Name
Kazuko's false-moray