Species:
Manta birostris
Common Name
the Manta | Giant Manta