Species:
Enneanectes exsul
Common Name
Island triplefin