Species:
Arothron meleagris
Common Name
Guineafowl puffer