Species:
Perissias taeniopterus
Common Name
Striped-fin flounder | Flag flounder