Species:
Thunnus albacares
Common Name
Yellowfin tuna