Species:
Euthynnus affinis
Common Name
the Kawakawa