Species:
Sarda orientalis
Common Name
Striped bonito