Species:
Nealotus tripes
Common Name
Striped snake-mackerel | Black snake-mackerel