Species:
Microgobius miraflorensis
Common Name
Miraflores goby