Species:
Lythrypnus rhizophora
Common Name
Spot-cheek goby