Species:
Coralliozetus rosenblatti
Common Name
Spike-fin tube-blenny