Species:
Dactyloscopus pectoralis
Common Name
Whitesaddle stargazer