Species:
Dactyloscopus minutus
Common Name
Small sand-stargazer | Tiny stargazer