Species:
Enneanectes carminalis
Common Name
Delicate triplefin