Species:
Kathetostoma averruncus
Common Name
Smooth stargazer