Species:
Xyrichtys victori
Common Name
Galapagos razorfish | Blackspot wrasse