Species:
Stegastes leucorus
Common Name
Whitetail damselfish