Species:
Centropomus viridis
Common Name
White snook