Species:
Prionotus albirostris
Common Name
White-snout searobin